Co nabízíme

Žáky vedeme k sebereflexi, k rozpoznání svých předností a nedostatků a vědomé práce s nimi. S žáky stále nacházíme nové cesty, jak užívat výtvarné myšlení. Vysvětlujeme spojitosti mezi obsahem a formou díla, spoluvytváříme zájem o realitu a význam témat. Rozebíráme výtvarná díla současnosti i minulosti, rozvíjíme chápání vztahů mezi výtvarnými prvky a používáme odborné výrazy. Podporujeme žáky v práci s fantazií i v zpracování běžných životních situací v souvislostech s možnostmi výtvarného jazyka. Rozvíjíme schopnosti a tvořivost.

 • výtvarku
 • keramiku
 • fotografickou tvorbu
  

Zahrnuje kreslířské, malířské a grafické vyjádření. Motivuje žáka ke snaze po pochopení motivace různých způsobů použití těchto vyjadřovacích prostředků ve výtvarné historii a ke snaze najít svou vlastní polohu v jejich používání. Zdůrazňuje komunikační úlohu těchto prostředků, která v současné době začíná silně převažovat nad estetickou. Zahrnuje jak studie podle reality, kdy se žák učí poznávat vizuální formy a individuálním způsobem na ně reagovat, používat odpovídající výtvarné prostředky, tak reflexi možností vyjadřovacích prostředků samotných jako abstraktní formy. Zahrnuje reflexi používání těchto prostředků v současné realitě v široké škále od současného volného umění po umění užité, jako např. reklamní grafika, design.
Zahrnuje používání trojrozměrných vyjadřovacích prostředků. V prostředí základní umělecké školy spočívá prostorová tvorba ve vytváření menších prostorových prací z papíru, latěk, dýh, plastických hmot a jiných dostupných materiálů nebo modelování z keramické hlíny. Učí žáka jinému druhu představivosti, odlišnému od dvojrozměrné. Často je doprovázena studijními skicami, ukazuje neoddělitelnou provázanost obou oblastí. Zahrnuje studie podle reality, kdy se žák učí poznávat vizuální formy a individuálním způsobem na ně reagovat, používat odpovídající výtvarné prostředky, a reflexi možností vyjadřovacích prostředků samotných jako abstraktní formy. Zahrnuje reflexi používání těchto prostředků v současné realitě v široké škále od současného volného umění po umění užité, jako např. design.

Objektová a akční tvorba se dotýká jak reflexe prožívání hmotného světa, tak prožívání sociálního světa a adekvátně na ně reaguje. Umožňuje žákům nalézat nové prostředky pro vyjádření jejich situace a upozorňuje na podobné projevy v současném umění. Vychází z potřeb žáků, má často podobu situační hry nebo řečových her, nemusí být nutně doprovázena záznamem. Zahrnuje širokou reflexi současného objektového a akčního umění, vysvětlení důvodů jeho rozšířenosti a možností jeho uplatnění.

Je zaměřena na reflexi používání médií v současném umění. Seznamuje žáky s audiovizuálními projekty, soundartem, site specific uměním, webartem, multimediálními instalacemi. Zahrnuje animační workshopy, kdy se žáci učí vytvářet krátké filmy, ať už s použitím fotografií, nebo cestou ploškové nebo kreslené animace. Zahrnuje seznámení žáků se základními způsoby pořizování zvukových záznamů a možnostmi jejich použití.

Má volný časový rozsah, prostupuje všemi hodinami. Zahrnuje jednak upozorňování na široké výtvarné souvislosti od slohových období po individuální styly, jednak pomáhá žákům nalézt orientaci v celé škále současného výtvarného umění. Upozorňuje také žáky na eventuální příbuznost jejich individuální práce s konkrétními díly výtvarného umění a inspiruje je ke studiu výtvarných projevů, které jim mohou pomoci v jejich individuálním vývoji.
 

Jak probíhá studium

 

Přípravné studium přináší poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o výtvarný obor. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj.
I. stupeň základního studia přináší rozvíjení individuálních dispozic ve výtvarném projevu a rozvíjení teoretických znalostí a dovedností. Výuka ve výtvarném oboru zahrnuje několik předmětů, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP).
Studium I. stupně je zakončeno veřejným vystavením absolventských prací.
II. stupeň navazuje bezprostředně na studium I. stupně a klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Výuka ve výtvarném oboru na II. stupni zahrnuje několik předmětů, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu - ŠVP). Studium II. stupně je zakončeno veřejným vystavením absolventských prací.
Studium pro dospělé je organizováno pro talentované zájemce, kteří se chtějí tanci věnovat amatérsky nebo se připravují na studium vysoké školy. Pro tento stupeň studia nejsou poskytovány státní dotace.

 

JAK PROBÍHÁ VÝUKA A KDE
 • výuka probíhá kolektivně při počtu maximálně 15 žáků ve skupině
 • žáci se zařazují do skupin dle časových možností žáků (viz rozvrh hodin)
 • 1 lekce = 45 minut (lekce jsou obvykle spojovány do více hodin)
 • podrobnější informace o organizaci časových dotací je uvedeno ve školním vzdělávacím programu (ŠVP)
 • výuka výtvarky probíhá na adrese: Botevova 3114, Praha 4 - Modřany, vchod B, 1. patro, učebna č. 10
 • výuka keramiky probíhá na adrese: Botevova 3114, Praha 4 - Modřany, vchod B, přízemí, učebna č. 6
 • výuka fotografické tvorby probíhá na adrese: Botevova 3114, Praha 4 - Modřany, vchod B, 1. patro, učebna č. 10

Pro koho jsme

 • přípravné studium je pro děti ve věku 5 - 6 let
 • základní studium I. stupně je pro děti ve věku 7 - 13 let
 • základní studium II. stupně je pro teenagery ve věku 14 - 18 let
 • studium pro dospělé je pro uchazeče, kterým již bylo 18 let

Rozvrhy hodin

ROZVRH HODIN pro šk. rok 2016/17

 

VÝTVARNÁ TVORBA a VÝTVARNÁ KULTURA

pondělí

PILAŘOVÁ

úterý

SKOTÁKOVÁ

středa

DOHNALOVÁ

čtvrtek

PILAŘOVÁ

pátek
PILAŘOVÁ
14.00 - 15.30 14.00 - 15.30 14.30 - 16.15 14.00 - 15.30  
15.40 - 18.00 15.40 - 18.00 16.20 - 18.35   15.00 - 17.20
 
kontakty:
Mgr. Kristýna Dohnalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Alžběta Pilařová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Blažena Skotáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
KERAMIKA a VÝTVARNÁ KULTURA (v oboru keramika)
pondělí
DOHNALOVÁ
úterý
DOHNALOVÁ
středa
SKOTÁKOVÁ
čtvrtek
DOHNALOVÁ
14.00 - 15.30 14.00 - 15.30 14.00 - 15.30 14.00 - 15.30
15.35 - 17.50 15.35 - 17.50 15.40 - 18.00 15.35 - 17.50
 
kontakty:
Mgr. Kristýna Dohnalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Blažena Skotáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
PRÁCE S FOTOGRAFIÍ

čtvrtekPILAŘOVÁ

15.40 - 18.00
 
kontakty:
Bc. Alžběta Pilařová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Strategie

JAKÉ JSOU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝTVARNÉHO ODDĚLENÍ?

KOMPETENCE K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI

 • vedeme a motivujeme žáky k samostatnému výtvarnému vnímání, myšlení a vyjadřování se díky názorným příkladům z dějin výtvarného umění
 • učíme žáky používat výtvarné vyjadřovací prostředky (používáme výtvarný jazyk, volíme a předvádíme vhodné nástroje, materiály a výtvarné postupy, rozpoznáváme výtvarné projevové typy a předvídáme výtvarný vývoj žáků)
 • opakovaným praktikováním různých způsobů práce žáci postupně získávají potřebné návyky a osvojují si vztah k materiálům; díky širokému spektru osvojených dovedností se postupně naučí rozlišit, kdy a kterou techniku je vhodné použít
 • volíme vhodnou a správnou motivaci a náměty
 • vedeme žáky k rozeznání různých uměleckých slohů ve výtvarném umění zejména probouzením zájmu o umění jako takové (podporujeme diskusi o umění, rozbory děl) a zařazováním témat týkající se výtvarných stylů a směrů
 • učíme žáky vyjádřit různé aspekty života výtvarnými prostředky (na příklad s přírodou, s příběhy, s prožitky)
 • podporujeme výtvarné reakce na umělecké dílo (výtvarná parafráze, slovní nebo výtvarná analýza uměleckého díla, výtvarná reakce na reprodukovaná díla)
 • podporujeme osobní aktivitu žáků
 • nabízíme žákům informace o výstavách, galeriích, ateliérech

 

KOMPETENCE OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ

 • vedeme žáky k svědomité a důsledné práci díky metodám práce podporující dětský rozvoj
 • vedeme žáky ke konstruktivní komunikaci s pedagogem a smysluplné práci s námětem
 • vedeme žáky k umění diskuze o svých poznatcích, prožitcích a zkušenostech a zároveň podporujeme vzájemnou komunikaci mezi spolužáky na dané téma
 • vedeme žáky k vzájemné toleranci a podněcujeme jejich zájem o společné výtvarné projevování tak, aby se do kolektivní práce mohli zapojit všichni
 • vedeme žáky k chápání výrazových prostředků druhých
 • učíme žáky rozlišovat kvalitu práce své i druhých, učíme žáky chápat vzájemné odlišnosti
 • vedeme žáky k respektování daných pravidel

 

KOMPETENCE KULTURNÍ

 • vedeme žáky k uvědomování si, že je součástí našeho kulturního kontextu a k chápání výtvarných projevů jako prostředku rozvíjení jedinečných vlastností člověka
 • žáky seznamujeme s dějinami výtvarného umění a s jeho významem
 • vedeme žáky k sdílení svých výtvarných aktivit se svými blízkými
 • vytváříme prostor pro účast na výstavách, soutěžích; pomáháme s její realizací

 

Kontakty

Výtvarný obor

Jméno Pozice Mobil
Mgr. Kristýna Dohnalová vedoucí výtvarného oddělení,keramika 603306651
Blažena Skotáková výuka výtvarného oboru a keramiky 604208108

Aktuální akce

Momentálně žádné akce nejsou.

Kontakt

ZUŠ Adolfa Voborského
Botevova 3114
143 00 Praha 4-Modřany 
tel.: 241 764 169

ředitel:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupkyně ředitele:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.