Co nabízíme

Taneční obor na naší základní umělecké škole podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzí smysl pro krásu tance a harmonii a rozvíjí tvůrčí schopnosti. Naše základní umělecká škola také připravuje žáky ke studiu na taneční konzervatoři. Poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v amatérských souborech a v zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření.

 

Každodenní podněty inspirují žáky k vlastnímu tanečnímu vyjádření. Taneční praxe prohlubuje projev žáka, podněcuje tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Žáky podporujeme v sebereflexi, vedeme je k uvědomění si jejich vlastních kvalit a předností. Rozlišujeme individuální dispozice každého žáka, které rozvíjíme a prohlubujeme. 
Základními cviky a jednoduchými tanečními kombinacemi rozvíjí fyzické dispozice, správné držení těla a estetický projev žáka. Přispívá k lepšímu zvládnutí techniky současného tance. 
Je zaměřený na ztvárnění a scénické vyjádření rozmanitých námětů, nálad, pocitů nebo příběhů prostřednictvím různých technik tanečního umění adekvátních dětskému věku. Ve vyšších ročnících s důrazem na náročnější kombinace s přispěním různých rotací, spirál, švihů, impulzů, toček apod. Do současného tance je zařazena i technika ST na zemi a kontaktní improvizace. Na druhém stupni žáci fixují taneční techniku, která detailněji propracuje tělo tak, aby bylo schopné analýzy i syntézy pohybu. Seznamují se s obsahově náročnějšími styly současné taneční scény. 
Má volný časový rozsah, prostupuje všemi hodinami. V nižších ročnících kultivujeme přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení. Ve vyšších ročnících rozvíjíme u žáků všestrannou taneční techniku pomocí odborných předmětů: současný tanec, lidový tanec a klasický tanec. Pomocí pohybového slovníku jsou žáci schopni vytvářet své vlastní taneční kreace. 
 

Jak probíhá studium

 

Přípravné studium přináší poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o taneční obor. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj.
I. stupeň základního studia přináší rozvíjení individuálních dispozic v tanci a rozvíjení teoretických znalostí a dovedností. Výuka v tanečním oboru zahrnuje několik předmětů, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP). 
Studium I. stupně je zakončeno veřejným absolventským vystoupením nebo závěrečnou zkouškou.

II. stupeň navazuje bezprostředně na studium I. stupně a klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Výuka v tanečním oboru na II. stupni zahrnuje několik předmětů, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu - ŠVP).

Studium II. stupně je zakončeno veřejným absolventským vystoupením nebo závěrečnou zkouškou.
Studium pro dospělé je organizováno pro talentované zájemce, kteří se chtějí tanci věnovat amatérsky nebo se připravují na studium vysoké školy. Pro tento stupeň studia nejsou poskytovány státní dotace.
 

JAK PROBÍHÁ VÝUKA A KDE

 • výuka probíhá kolektivně při počtu 5 - 15 žáků ve skupině
 • žáci se zařazují do skupin dle věkových a talentových kritérií (viz rozvrh hodin)
 • 1 lekce = 45 minut (lekce jsou obvykle spojovány do více hodin)
 • podrobnější informace o organizaci časových dotací je uvedeno ve školním vzdělávacím programu (ŠVP)
 • výuka tance probíhá na adrese: Botevova 3114, Praha 4 - Modřany, vchod A, přízemí, učebna č. 3

Pro koho jsme

 • přípravné studium je pro děti ve věku 5 - 6 let
 • základní studium I. stupně je pro děti ve věku 7 - 13 let
 • základní studium II. stupně je pro teenagery ve věku 14 - 18 let
 • studium pro dospělé je pro uchazeče, kterým již bylo 18 let

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin 2017/18

pondělí
A3
Rauschová
úterý
A3
Burešová
středa
A3
Burešová
čtvrtek
A3
Burešová
pátek
A3
Rauschová
pátek
velký sál
Burešová
 13:30 - 14:15
Přípravka 1
 
 
 
13:30 - 14:15
Přípravka 1
 
  14:20 - 15:50
Skupina D
 
  14:00 - 15:10
Školní 2
 
  14:20 - 15:50
Skupina D
14:00 - 15:10
Školní 2
  15:55 - 17:25
SKUPINA C
 14:30 - 15:15
Přípravka 2
15:15 - 16:45
SKUPINA B
14:30 - 15:15
Přípravka 2
  15:55 - 17:25
SKUPINA C
 15:15 - 16:45
SKUPINA B
 
  15:20 - 16:50
SKUPINA A
  16:50 - 18:20
SKUPINA F
 15:20 - 16:50
SKUPINA A
 
  16:50 - 18:20
SKUPINA F
 
17:00 - 18:30
SKUPINA NB
 
17:00 - 18:30
SKUPINA NB
 
 
přípravka 1, 2 = ročník 1/0, 2/0 (žáci 5, 6 ti leté), mají 2 hodiny týdně (2x45 minut)
školní 1, 2 = ročník 1/1, 2/1 (žáci cca 7 - 9 letí), mají 3 hodiny týdně (1x70 minut, 1x65 minut)
skupina B = ročník 3/1, 4/1 (žáci cca 9 - 11 let), mají 4 hodiny týdně (2x90 minut)
skupina C = ročník 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, (žáci cca 10 - 13 let), mají 4 hodiny týdně (2x90 minut)
skupina A = ročník 5/1, 6/1, 7/1 (žáci cca 11 - 15 letí), mají 4 hodiny týdně (2x90 minut)
skupina F = ročník 7/1, 1/2, 2/2 (žáci cca 14 - 18 letí), mají 4 hodiny týdně (2x90 minut)
skupina NB = ročník 3/2, 4/2, 1/3 (žáci cca 16 - 18 let), mají 4 vyučovací týdně (2x90 minut)
 
kontakty:
MgA. Tereza Burešová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vyučuje út, st, čt, pá)
Anna Rauschová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vyučuje po, pá)
 
 
 

Strategie

  JAKÉ JSOU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE TANEČNÍHO OBORU?

 
KOMPETENCE K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI
 • do hodin zařazujeme různé druhy improvizace na rozvíjení porozumění tempa, rytmu, dynamiky, nálady hudby
 • v žácích rozvíjíme taneční fantazii a vyjádření na základě vlastních pocitů a názorů, celkový vlastní projev přirozenosti, jak individuální, tak týmový, společně vlastní názory sdílíme a diskutujeme o nich
 • vedeme žáky k vnímání jeho osoby nejen přes pohled do zrcadla, ale také subjektivně skrze své pocity
 • vedeme vnímání pohybů ke konkrétnosti, uvědomělosti a vedoucí k respektu hudebního doprovodu a podle zadání od malých jednoduchých pohybů k celkovému tanečnímu technicky zvládnutelnému projevu v hodině i na jevišti (skrze taneční hry, nebo různá vyprávění)
 • v žácích probouzíme vnímavost k obsahu hudební předlohy tím, že ji propojujeme s konkrétními obsahovými náměty a pak je společně s žáky ztvárňujeme skrze jejich pocity a fantazii (vedeme žáky k přirozenému uvědomělému tanečnímu projevu spojeným s vnitřním prožitkem)
 • žáky směřujeme k soustředěnosti a samostatnosti
 • na příkladech ukazujeme jak správné, tak i chybné provedení jak pohybu, tak i ztvárnění obsahu skladby a tím podporujeme schopnost hodnocení tanečního projevu jednotlivce i skupiny

 KOMPETENCE OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ

 • vedeme žáky k organizovanosti (včasné příchody, upravené vlasy a předepsaný úbor)
 • díky přátelskému, otevřenému a komunikativnímu prostředí motivujeme žáky podílet se na průběhu tanečních hodin, chystaných choreografiích, tanečních hrách
 • do hodin zařazujeme taneční hry, pantomimu, improvizaci, rytmická cvičení, choreografie, společná představení, orientace v prostoru (prostorové vztahy ve skupinách a mezi jednotlivci – kruhy, řady, diagonály, zástupy, šachovnicové postavení apod., prolínání v chůzi, běhu i skocích)

 KOMPETENCE KULTURNÍ

 • žáky informujeme o různých představeních nejen na půdě školy, ale i mimo ni
 • učíme žáky, jak se správně chovat na jevišti, v zákulisí i v hledišti
 • díky pořádaným společným akcím se snažíme stmelovat kolektiv také mimo taneční prostor

Kontakty

Taneční obor

Jméno Pozice Mobil
MgA. Tereza Burešová vedoucí tanečního oddělení 602323367
BcA. Anna Rauschová tanec 732234119

Aktuální akce

Momentálně žádné akce nejsou.

Kontakt

ZUŠ Adolfa Voborského
Botevova 3114
143 00 Praha 4-Modřany 
tel.: 241 764 169

ředitel:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupkyně ředitele:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.