Co nabízíme

Základem výuky literárně dramatického oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, recitační, literární a pantomimické. Výuka v literárně dramatickém oboru je převážně kolektivní, individuálně se vyučuje pouze předmět Přednes. Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vciťovat se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí a zkoumat tak prožívání vlastní i toho druhého. Hledáme cestu jednoho k druhému, všech k jednomu i jednoho ke všem. Pomáhají nám v tom i cvičení „neverbální komunikace“ a další komunikační techniky a dovednosti. Poznáváme základy herecké a divadelní práce a učíme se čerpat z divadelního umění pro svůj osobní život.

 

Většinou prostřednictvím her, cvičení a zvláště ve vyšších ročnících též přípravy inscenací zakládá schopnost práce v kolektivu, rozpoznání svého místa ve skupině, rozpoznání a naplnění přiměřené míry sebeprosazení, stejně jako potřeby dát prostor druhému. Žáci se aktivně účastní společné činnosti a učí se dodržování stanovených pravidel. Rozvíjí schopnost vzájemné komunikace. Podporujeme u nich snahu i schopnost poznat druhého a přizpůsobit se jeho potřebám. Učí se aktivnímu i pasivnímu uvolnění, posilují schopnost soustředění a smysl pro dokončování práce, zakládáme vědomí spoluzodpovědnosti za výsledek společné práce, vytváříme schopnost a potřebu reflexe a sebereflexe, stejně jako jejich uplatnění. Žáci poznávají základní složky herecké práce (základy techniky řeči, vstup do role apod.) a učí se s nimi zacházet a využívat je při přípravě divadelních představení a z toho všeho též čerpat pro svůj osobní život.
Prostřednictvím sólové herecké práce žák prohlubuje její aktivní poznání i užití a prozkoumává své individuální možnosti. Prohlubuje schopnost sebereflexe a učí se postavit za vlastní pojetí.
Předmět úzce navazuje na Souborovou hru. Žáci se podrobněji soustředí na možnost reflexe i sebereflexe. Vedou rozhovory nad uměleckou činností svou, ostatních žáků i profesionálních umělců. Pokouší se pojmenovávat konkrétní kvality uměleckého díla a hledat řešení problematických stránek. Prozkoumávají různé přístupy a alternativy a jejich výhody i úskalí.

Jak probíhá studium

Přípravné studium přináší poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o literárně-dramatický obor. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj.
I. stupeň základního studia přináší rozvíjení individuálních dispozic v projevu a rozvíjení teoretických znalostí a dovedností. Výuka v literárně-dramatickém oboru zahrnuje několik předmětů, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP).
Studium I. stupně je zakončeno veřejným absolventským vystoupením.
II. stupeň navazuje bezprostředně na studium I. stupně a klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Výuka v literárně-dramatickém oboru na II. stupni zahrnuje několik předmětů, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu - ŠVP).
Studium II. stupně je zakončeno veřejným absolventským vystoupením.
Studium pro dospělé je organizováno pro talentované zájemce, kteří se chtějí divadlu věnovat amatérsky nebo se připravují na studium vysoké školy. Pro tento stupeň studia nejsou poskytovány státní dotace.

 

JAK PROBÍHÁ VÝUKA A KDE
 • výuka probíhá kolektivně při počtu maximálně 5 - 10 žáků ve skupině
 • výuka probíhá též individuálně (předmět Přednes) při počtu maximálně 5 žáků ve skupině
 • žáci se zařazují do skupin dle časových možností žáků (viz rozvrh hodin)
 • 1 lekce = 45 minut (lekce jsou obvykle spojovány do více hodin)
 • podrobnější informace o organizaci časových dotací je uvedeno ve školním vzdělávacím programu (ŠVP)
 • výuka LDO probíhá na adrese: Botevova 3114, Praha 4 - Modřany, vchod C

Pro koho jsme

 • přípravné studium je pro děti ve věku 5 - 6 let
 • základní studium I. stupně je pro děti ve věku 7 - 13 let
 • základní studium II. stupně je pro teenagery ve věku 14 - 18 let
 • studium pro dospělé je pro uchazeče, kterým již bylo 18 let

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin 2016/17

pondělí
HÁJEK
úterý
KLINECKÁ
středa
HÁJEK
čtvrtek
HÁJEK
14.25 - 16.40
Skupina A
14.25 - 16.40
Skupina C
13.45 - 16.00
Skupina E
14.25 - 16.40
skupina G
16.45 - 19.00
Skupina B
16.45 - 19.00
Skupina D
16.05 - 18.20
Skupina F
16.45 - 19.00
Skupina H
19.05 - 19.50
přednes
skupina B2
19.05 - 19.50
přednes
skupina D2

18.25 - 19.55

přednes
skupina F2

 


změna vyhrazena
kontakty:
Milena Klinecká: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vyučuje út)
Roman Hájek: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vyučuje po, st, čt)

Strategie

JAKÉ JSOU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE LDO? 

KOMPETENCE K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI
 • prostřednictvím dramatických her, improvizace, etud a dalších cvičení s žáky aktivně prozkoumáváme možnosti a rozmanité způsoby divadelního vyjádření a rozvíjíme schopnosti potřebné k jejich kvalitnímu užívání dle dispozic konkrétních žáků
 • na základě rozhovorů, reflexí a cvičení se zpětnou vazbou s žáky zjišťujeme a ověřujeme funkčnost a efektivitu zvoleného uměleckého ztvárnění pro dosažení zamýšleného sdělení
 • reflektujeme s žáky jejich veřejná vystoupení, reakce diváků a přehodnocujeme na základě této reflexe vhodnost zvolených uměleckých prostředků a vybavenost účinkujících žáků k dosažení zamýšleného cíle, volíme na základě této reflexe další postup vedoucí k rozvoji potřebných schopností a využíváme poznatky při přípravě dalších inscenací
 • připravujeme s žáky divadelní inscenace i sólová vystoupení rozmanitých divadelních žánrů diskutujeme s žáky o obsahu připravovaných divadelních her, básní a dalších literárních předloh, společně vybíráme dílo, které žáci nastudují, prozkoumáváme jeho obsah, sdělení, vhodnost tématu pro herce daného věku, diváckou přitažlivost, přínos sdělení pro očekávané publikum a rozmanité aspekty kvality dané divadelní hry
 • hovoříme s žáky o navštívených divadelních představeních, televizních, filmových i rozhlasových inscenacích a o jejich kvalitách

 KOMPETENCE OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ

 • prostřednictvím cvičení, dramatických a jiných her a jejich reflexí zakládáme a rozvíjíme u žáků smysl pro zodpovědnost za společnou práci, potřebu práci dovést do konce, kvalitní spolupráci v kolektivu, vědomí vlastního místa ve skupinové práci, které není ani příliš malé ani příliš velké, rozvíjíme schopnost naslouchat druhému a říci svůj názor, vyslechnout konstruktivní kritiku a též poskytnout druhému citlivou zpětnou vazbu a to vše využít pro zkvalitnění společné i individuální umělecké práce
 • připravujeme s žáky společné divadelní inscenace, které hrajeme pro veřejnost a dáváme tak žákům možnost skutečným zážitkem poznávat, jak nenahraditelný je každý člověk podílející se na společné práci, jak důležité je správně a zodpovědně plánovat práci a dodržet stanovené termíny a prohlubujeme u nich úctu k práci své i druhého
 • při přípravě inscenace dáváme žákům příležitost pochopit vazbu mezi přístupem k práci a jejím výsledkem, potřebu překonání sebe sama při namáhavé přípravě a pocit dobře odvedené práce po jejím zdárném dokončení
 • reflektujeme s žáky i případný pocit momentálního neúspěchu a učíme se s ním zacházet konstruktivně

 KOMPETENCE KULTURNÍ

 • reflektujeme s žáky přínos uměleckého díla, a to jak naše vlastní inscenace a výstupy, tak inscenace jiných dětských souborů (např. na přehlídkách dětského padla) i představení v profesionálních divadlech, televizní, filmové a rozhlasové inscenace     a jejich konkrétní přínos pro lidstvo, vlastní národ či pro konkrétní osoby
 • všímáme si důležitosti dalších uměleckých oborů i jejich propojení a využití v umění dramatickém a slovesném
 • při přípravě inscenací si s žáky všímáme uměleckých hodnot, které inscenace přináší, hledáme společně cesty, jak tyto hodnoty co nejlépe využít a podpořit
 • připravujeme s žáky konkrétní představení pro veřejnost včetně propagace, hledáme cesty jak zpřístupnit umělecký zážitek co největšímu spektru diváků, aniž bychom ustupovali z uměleckých hodnot směrem k masové kultuře, hledáme cesty jak diváky co nejefektivněji oslovit a otevřít cesty do divadla i lidem, kteří obvykle divadla nenavštěvují
 • pořádáme též představení pro malé děti a hledáme efektivní způsoby sdělení pro tuto věkovou kategorii
 • reflektujeme s dětmi zážitek jejich osobního svědectví mezi vrstevníky, kteří podobnou zkušenost z umělecké práce nemají

Kontakty

Literárně dramatický obor

Jméno Pozice Mobil
Roman Hájek učitel LDO 739592090

 

Aktuální akce

Momentálně žádné akce nejsou.

Kontakt

ZUŠ Adolfa Voborského
Botevova 3114
143 00 Praha 4-Modřany 
tel.: 241 764 169

ředitel:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupkyně ředitele:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.