Co nabízíme?

V rámci studia hudebního oboru je možné studovat hru na tyto hudební nástroje:

 • v oddělení klávesových nástrojů: klavír, varhany, akordeon, elektronické klávesové nástroje – keyboard,
 • v oddělení smyčcových nástrojů: housle, violu, violoncello, kontrabas,
 • v oddělení strunných nástrojů: kytaru – akustickou, elektrickou, basovou,
 • v oddělení dřevěných dechových nástrojů: flétnu zobcovou – sopránovou, altovou, tenorovou, příčnou, klarinet, hoboj, saxofon,
 • v oddělení žesťových dechových nástrojů: trubku, lesní roh, altový roh, baskřídlovku, pozoun, tubu,
 • v odděleních bicích nástrojů: bicí s využitím v dechovém, jazzovém i klasickém komorním souboru, včetně výuky na melodické bicí nástroje,
 • v pěveckém oddělení: sólový, komorní i sborový zpěv,
 • dále nabízíme studium elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby.  

Jak probíhá studium?

Přípravné studium přináší poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o hudební obor. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Pro přípravné studium jsme v naší škole připravili předmět PHV (přípravná hudební výchova) a PPHV (předpřípravná hudební výchova), které umožní dětem získat takovou přípravu, aby postoupily dále do studia I. stupně.

I. stupeň základního studia přináší rozvíjení individuálních dispozic ve hře na nástroj a rozvíjení teoretických znalostí a dovedností v kolektivním vyučování (hudební teorie), které je nedílnou součástí hudebního vzdělání tohoto stupně. Výuka hry na nástroj je dále postupně obohacována o další předměty, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP).
Rozšířená forma studia dává možnost přípravy k talentové zkoušce na střední školy s hudebním zaměřením (konzervatoře, pedagogické školy). Organizace výuky rozšířené formy studia závisí na možnostech školy.
Studium I. stupně je zakončeno veřejným absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.

II. stupeň navazuje bezprostředně na studium I. stupně a klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Výuka hry na nástroj je i ve II. stupni obohacena o další povinně volitelné předměty v závislosti na studijním zaměřením (více podrobností o předmětech je uvedeno ve školním vzdělávacím programu - ŠVP).
Talentovaní žáci rozšířeného studia jsou připravováni ke zkoušce na konzervatoř, vysokou školu uměleckou, pedagogickou nebo filosofickou fakultu. Organizace výuky rozšířené formy studia závisí na možnostech školy.
Studium II. stupně je zakončeno veřejným absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.

Studium pro dospělé je organizováno pro talentované zájemce, kteří se chtějí hudbě věnovat amatérsky nebo se připravují na studium vysoké školy s hudebním zaměřením. Pro tento stupeň studia nejsou poskytovány státní dotace.

 

Jak probíhá výuka?

 • individuálně (klavír, klávesy, akordeon, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, lesní roh, tuba, další hluboké žestě, elektrická kytara, baskytara, bicí nástroje, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba - EZHZT) 
 • skupinově (zobcová flétna, kytara, sólový zpěv): výuka skupinek po 2 - 4 žácích, na tyto nástroje jsou žáci zařazováni ze začátku studia, na základě individuálního pokroku můžou být později zařazeni do individuálního studia
 • kolektivně (hudební teorie, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hra v big bandu, sborový zpěv): výuka minimálně 5 žáků v kolektivu
 • 1 lekce = 45 minut (vyučovací hodina)

Pro koho jsme?

 • přípravné studium je pro děti ve věku od 5tilet do cca 6ti let (skupinová výuka)
 • základní studium I. stupně je pro děti ve věku 7 - 13 let
 • základní studium II. stupně je pro teenagery ve věku 14 - 18 let
 • studium pro dospělé je pro uchazeče, kterým již bylo 18 let

Strategie

JAKÉ JSOU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE HUDEBNÍHO OBORU?

KOMPETENCE K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI

 • učíme žáky uvědomovat si souvislosti postupně nabytých praktických zkušeností a teoretických vědomostí získaných také pravidelným cvičením na hudební nástroj (názorně předvádíme efektivní způsoby domácího procvičování obtížných míst a tím pomáháme ukotvit styl domácí přípravy)
 • vycházíme z předpokladů a temperamentu žáků; podle toho volíme individuální postup a určujeme učební materiál a přednesové skladby (volíme takový výběr skladeb, které umožní žákům lépe pochopit učivo a zvýší jejich zájem o výuku)
 • vedeme žáky k vlastní představě o interpretaci uměleckého díla: učíme je poznávat hudbu různých stylů a žánrů, zařazovat a posuzovat skladby podle stylu, formy a hudebního období, vedeme žáky k rozlišování různých interpretací daných skladeb, přibližujeme žákům dobové pozadí vzniku skladeb i k jakým účelům byly napsány, také učíme rozlišovat estetickou kvalitu skladeb v závislosti na pokročilosti žáků
 • učíme žáky správné interpretaci od jednoduchých skladbiček po složitější a komplexnější díla (zprvu předehráváním, později poslechem medií a tříbením názorů různých interpretací), vytváříme prostor pro kreativitu při interpretaci hraných skladeb
 • seznamujeme žáky s hudebními výrazovými prostředky podle jejich technické zběhlosti
 • vedeme žáky k dovednosti vybrat a zhodnotit skladbu odpovídající jejich uměleckým schopnostem a vlastního hudebního zaměření
 • žáci se postupně sami orientují v notovém zápisu a na základě toho volíme hudební materiály tak, aby se tato dovednost stále prohlubovala
 • přístup k hudebnímu nástroji podporuje schopnosti sebekontroly, sebeanalýzy, sebekorekce, citovému vnímání a celkové cílevědomé a ukázněné práci
 • cestou osobního prožitku při interpretaci a nabýváním vědomostí v hudebním oboru vychováváme nejen interprety, ale i poučené posluchače schopné vnímat hudbu

KOMPETENCE OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ

 • skrze výuku hry na nástroj působíme na utváření kladných vlastností žáků - vytrvalost, trpělivost, schopnost překonávat úskalí, pocit odpovědnosti, posilujeme jejich odvahu a sebevědomí, rozvíjíme jejich estetické cítění a kulturní rozhled
 • připravujeme žáky na veřejná vystoupení nejen co nejlepším nastudováním daných skladeb, ale i nácvikem soustředění na výkon, chování na jevišti i v publiku (žáci se učí naslouchat výkonům svých spolužáků a neodcházet ihned po svém vystoupení), seznamujeme žáky se způsobem vhodného oblékání na kulturní akce
 • motivujeme žáky k vystupování s ohledem na jejich schopnosti, podle toho volíme i druh veřejného vystoupení (třídní přehrávka, koncert na půdě školy, reprezentační koncert školy, účast na soutěži, atd.)
 • vedeme žáky ke kladnému vztahu kolektivní práce a k jejímu odpovědnému přístupu (žáci jsou seznamováni se zásadami souhry, učí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti a zodpovědnosti, poznávají jiné hudební nástroje a jejich problematiku hry)
 • díky kolektivní práci si žáci prohlubují kladné pracovní návyky, které tak přenášejí i do svého soukromého života (vedeme je také k řádné docházce do těchto kolektivních předmětů)
 • vedeme žáky k podílení se na společném díle prostřednictvím komorních těles, souboru, orchestru, bigbandu anebo dalších uskupeních na této škole, snažíme se tím posilovat schopnost týmové práce (žáci tedy mají možnost stát se členem různých hudebních uskupení)

KOMPETENCE KULTURNÍ

 • svým příkladem, osobností a schopnostmi se u žáků snažíme vzbudit zájem o hudbu a motivujeme žáky k pravidelné návštěvě kulturních akcí nejen naší školy
 • soustavně také formujeme vkus žáků ve vztahu k hudbě podněcováním zájmu o kvalitní kulturu (seznamujeme žáky s předními postavami našeho hudebního života prostřednictvím koncertů a dostupných nahrávek těchto umělců)
 • zapojujeme žáky do takových kulturních projektů, které je učí vnímání uměleckých a kulturních hodnot jako důležité součásti lidské existence
 • žáky podporujeme v zakládání vlastních hudebních uskupení, kde můžou zužitkovat nabyté schopnosti a vědomosti
 • žákům dáváme možnost srovnávání uměleckého výkonu s jinými ZUŠ nebo uměleckými tělesy
 • vedeme žáky k zodpovědnosti a snaze co nejlépe reprezentovat školu na veřejnosti, nejdříve v kruhu své třídy a oddělení, a dále na veřejných koncertech a festivalech pro širší publikum
 • žáci se pravidelně zúčastňují školních soutěží, ale i celostátních a ti nejlepší i mezinárodních, mají zde možnost porovnání, ale i získání nových zkušeností a poznatků
 • žáci vystupují na slavnostních koncertech při různých jubilejních příležitostech našeho obvodu Praha 4 - Modřany a zajišťují hodnotný kulturní program
 • od samých začátků se u žáků a jejich rodičů snažíme podporovat správné chování a vystupování na koncertech, kolegiální chování ve vyslechnutí svých spolužáků a neodcházení ihned po svém vystoupení; při koncertech se snažíme, aby zvláště mladší žáci měli možnost srovnávání poslechu jiných skladeb a jiných interpretací

Aktuální akce

Momentálně žádné akce nejsou.

Kontakt

ZUŠ Adolfa Voborského
Botevova 3114
143 00 Praha 4-Modřany 
tel.: 241 764 169

ředitel:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupkyně ředitele:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.